{literal}

 

Warunki uczestnictwa w programie partnerskim Douglas Polska

 

Niniejsze ogólne warunki uczestnictwa reguluj? zasady współpracy pomi?dzy partnerami handlowymi (afiliantami/partnerami współpracuj?cymi), a spółk? Douglas Polska Sp. z.o.o. (dalej zwan? „Douglas”) w ramach prywatnej sieci afiliacyjnej Douglas (pvn.Douglas.pl).

Uczestnicy programu partnerskiego musz? mieć uko?czone 18 lat oraz posiadać pełn? zdolność do czynności prawnych. Ze wzgl?du na charakter programu partnerskiego Douglas uznaje, ?e partnerzy handlowi nie s? konsumentami w rozumieniu przepisów powszechnie obowi?zuj?cych.

 
2. Tworzenie i utrzymywanie serwisu partnerskiego oraz jego treść

(1) Za pośrednictwem naszej sieci prywatnej udost?pniamy zbiór odnośników graficznych i tekstowych (dalej zwanych „Odnośnikami”), które mo?esz wykorzystywać w swoim serwisie na warunkach określonych w Umowie. Odnośniki te we właściwej liczbie mo?esz zamieszczać we wszystkich nadaj?cych si? do tego obszarach swojego serwisu. Odnośniki mo?esz umieszczać wył?cznie w ramach serwisu, którego adres URL podano przy rejestracji w programie partnerskim Douglas. Ich ewentualne wykorzystanie w newsletterach musi bezpośrednio dotyczyć wspomnianego serwisu. Odnośniki pozwalaj? zidentyfikować Twój serwis w naszej sieci partnerskiej oraz ustanowić ł?cze mi?dzy Twoim, a naszym serwisem. ??cza do naszego serwisu mo?na ustanawiać wył?cznie za pomoc? wspomnianych Odnośników. Odnośniki mog? prowadzić do ró?nych obszarów naszego serwisu. W przypadku zmiany domeny Twojego serwisu masz obowi?zek powiadomić o niej spółk? Douglas z wyprzedzeniem oraz natychmiast zapisać t? zmian? we właściwej sieci partnerskiej. O ile Douglas nie zgłosi sprzeciwu wobec takiej zmiany, mo?liwe b?dzie dalsze korzystanie z Odnośników w ramach nowej domeny. Te same warunki maj? zastosowanie w przypadku zmiany głównej tematyki lub przedmiotu handlowego Twojego serwisu.

(2) Nale?y post?pować zgodnie z naszymi instrukcjami instalacji Odnośników w zakresie ich konfiguracji technicznej i utrzymania. Aby zapewnić dokładność rozlicze?, nale?y korzystać wył?cznie z Odnośników otrzymanych od Douglas. W celu zachowania aktualnej treści nale?y niezwłocznie zast?pować star? treść nowymi tekstami udost?pnianymi przez Douglas, chyba ?e s? one utrzymywane dynamicznie lub ich zmian? zajmuje si? Douglas.

(3) Ponosisz wył?czn? odpowiedzialność za utrzymanie swojego serwisu. Przez cały okres korzystania z Odnośników masz obowi?zek regularnej i niezwłocznej aktualizacji informacji oraz Odnośników dotycz?cych produktów Douglas, a tak?e usuwania nieaktualnych Odnośników oraz treści, chyba ?e s? one utrzymywane dynamicznie lub ich zmian? zajmuje si? Douglas.

(4) Twój serwis nie mo?e być zbudowany w sposób pozwalaj?cy pomylić j? z naszym serwisem  ani nie mo?e sprawiać wra?enia, ?e Twój serwis jest naszym serwisem lub jego cz?ści?. W szczególności domena, tytuł ani metatag Twojego serwisu nie mog? zawierać słów „www.Douglas.pl”, „Douglas.pl”, „Douglas”, „perfumeria Douglas”, „Douglas-perfumeria”, „Douglas perfumeria” lub „perfumeria-Douglas”, ani ?adnego z wymienionych słów celowo napisanych w bł?dny sposób. Ponadto zabronione jest stosowanie jakichkolwiek domen, które swoj? pisowni? przypominałyby domen? www.Douglas.pl niezale?nie od sposobu ich wykorzystania.

(5) Zobowi?zujesz si?, ?e Twój serwis oraz pozostałe serwisy, gdzie Douglas jest promowany nie b?d? zawierały treści pornograficznych i erotycznych, scen przemocy (przemocy seksualnej, zabijania ludzi lub zwierz?t), dyskryminuj?cych opisów osób, treści o charakterze obra?liwym, ekstremistycznym radykalno-politycznym lub niebezpiecznym dla młodzie?y, treści bagatelizuj?cych lub wychwalaj?cych narkotyki i bro?, ani te? treści wykorzystuj?cych nieodpowiedni j?zyk (j?zyk o charakterze seksualnym, wulgaryzmy, blu?nierstwa itp.). Zobowi?zujesz si? te? nie zamieszczać odnośników prowadz?cych do innych serwisów zawieraj?cych treści tego typu. Ponadto Twój serwis ani serwisy, do których kieruje on za pośrednictwem hiperł?czy, nie mog? zawierać treści, które mogłyby szkodzić reputacji marki Douglas.

(6) Generowanie plików cookie dotycz?cych Douglas dopuszcza si? wył?cznie pod warunkiem, ?e wykorzystywane s? materiały reklamowe Douglas, generowanie plików odbywa si? w sposób widoczny, a u?ytkownik świadomie wyra?a na nie zgod? poprzez klikni?cie. Partnerowi nie wolno integrować sklepu internetowego Douglas w sposób niewidoczny w celu wygenerowania pliku cookie dla u?ytkownika. Zasadniczo zabrania si? stosowania pływaj?cych ramek, okienek typu „pop-up” lub „pop-under” oraz materiałów reklamowych opartych na warstwach w celu ładowania reklamy Douglas lub sklepu internetowego Douglas oraz ustanawiania pliku cookie dla u?ytkownika bez jego udziału (tj. zabrania si? stosowania technik typu „cookie dropping”, „cookie spreading” itp.).

(7) Zabrania si? stosowania aplikacji typu adware, spyware lub malware oraz innych niewłaściwych narz?dzi. Zamówienia wygenerowane z powodu przekazania u?ytkownikowi elektronicznej informacji (np. za pośrednictwem wtyczki do przegl?darki lub paska narz?dziowego) o przysługuj?cych mu punktach bonusowych lub innych dodatkowych prowizjach lub nagrodach nie b?d? tolerowane, a przysługuj?ce z ich tytułu prowizje zostan? anulowane. Wynagrodzenie b?dzie wypłacane wył?cznie za zamówienia zło?one wskutek standardowej akcji marketingowej prowadzonej w Twoim serwisie/w Twojej przestrzeni reklamowej.

(8) Zabrania si? stosowania metody śledzenia typu PostView bez uprzedniego uzyskania wyra?nej, pisemnej zgody spółki Douglas (pod rygorem niewa?ności). W przypadku uzyskania takiej zgody mo?na ustanowić maksymalnie jeden plik cookie na potrzeby śledzenia metod? PostView.

(9) Zabrania si? korzystania z tzw. „klikni?ć wymuszonych” oraz usług typu „paid 4” (np. „Paid 4 Klick”, „Paid 4 Surf”, „Paid 4 Mailer”, „Klammlose”, „Refrallys”).

(10) Twój serwis musi być całkowicie u?yteczny i uko?czony oraz dost?pny dla u?ytkowników, zawierać informacje prawne, zawierać wszystkie informacje wymagane na mocy obowi?zuj?cego prawa oraz być zgodny ze wszystkimi obowi?zuj?cymi przepisami, nie mo?e w rzeczywistości reprezentować własnej sieci partnerskiej (w wyj?tkowych przypadkach spółka Douglas mo?e wyrazić na to pisemn? zgod?, pod rygorem niewa?ności), nie mo?e prezentować głównie oferty zwi?zanej z konkursami, hazardem lub wymian? bannerów ani nie mo?e oferować nielegalnego pobierania treści jakiegokolwiek rodzaju.

 


(11) Przy dystrybucji wiadomości e-mail zawieraj?cych reklam? Douglas nale?y przestrzegać zakazu rozsyłania niechcianych reklam („spamu”). Zabrania si? wysyłania niezamówionych wiadomości e-mail z reklamami. Dlatego te? przed wysłaniem wiadomości e-mail nale?y uzyskać zgod? spółki Douglas. W przypadku naruszenia tego zakazu zobowi?zujesz si? na pierwsze ??danie zwolnić Douglas z wszelkich roszcze? stron trzecich oraz pokryć wszelkie szkody poniesione przez Douglas wskutek takiego naruszenia.

 
3. Obliczanie prowizji reklamowej

(1) Przy obliczaniu Twojej prowizji pod uwag? bierze si? wył?cznie dochody uzyskane przez spółk? Douglas wskutek sprzeda?y produktów Douglas klientom, którzy bezpośrednio przed zakupem trafili do naszego serwisu za pośrednictwem Odnośników umieszczonych w Twoim serwisie (tj. bierze si? pod uwag? najnowszy plik cookie).

 

(2) W celu zapewnienia uczciwego podziału prowizji mi?dzy poszczególnymi kanałami zaimplementowano system śledzenia sesji, który zostaje aktywowany w chwili wejścia do sklepu. Pozwala on określić, czy kontakt z medium reklamowym faktycznie wpłyn?ł na zakup. Przez trzydzieści minut od dodania ka?dej nowej pozycji do koszyka aktywna jest funkcja jego zamra?ania.

 

(3) Douglas zastrzega sobie prawo do odrzucania zamówie? niezgodnych z wytycznymi Douglas (m.in. dotycz?cych zdolności kredytowej oraz poprawności danych klienta) oraz nieuwzgl?dniania ich przy obliczaniu prowizji. Ponadto Douglas zastrzega sobie prawo do anulowania prowizji lub ??dania jej zwrotu w całości (w przypadku zamówie? zwróconych w całości) lub w cz?ści (w przypadku zamówie? zwróconych cz?ściowo). Sprzeda? talonów nie generuje prowizji, a zatem nie przysługuje za ni? ?adne wynagrodzenie.

(4) O wszelkich zmianach w zakresie obowi?zuj?cych zasad dotycz?cych prowizji w wymagany terminie otrzymasz powiadomienie za pośrednictwem sieci afiliacyjnej. W takim przypadku masz obowi?zek uwa?nie zapoznać si? z otrzymanymi postanowieniami, a w razie sprzeciwu – wnieść go na piśmie w terminie jednego miesi?ca. W przeciwnym razie postanowienia te zostaj? uznane za zaakceptowane, chyba ?e oka?e si?, i? wniesienie sprzeciwu w terminie jednego miesi?ca było niemo?liwe. Zdania poprzednie stosuje si? w szczególności w razie zmiany wysokości prowizji, która to wysokość wynika z opisu programu zawartego na stronie pvn.Douglas.pl. Roszczenia obu stron dotycz?ce wypłaty prowizji wygasaj? po upływie jednego roku od terminu wymagalności.

(5) Wszystkie prowizje s? wypłacane na podstawie wartości zamówie? netto (dochód z zamówie? pomniejszony o koszty dostawy, podatki, udzielone rabaty, kody rabatowe, anulowane i zdublowane zamówienia, pełne i cz?ściowe zwroty oraz pozostałe zamówienia uznane za niewa?ne).
Szczegółowe informacje na temat obowi?zuj?cej struktury wynagrodzenia – w tym wysokość prowizji - mo?na znale?ć w opisie naszego programu.

Zakup oraz realizacja kart podarunkowych nie podlegają dodatkowym gratyfikacjom.

Podczas realizacji karty podarunkowej gratyfikacja naliczana jest wyłącznie od kwoty transakcji pomniejszonej o wartość karty podarunkowej.

(6) Obowi?zuje kurs wymiany podany przez Europejski Bank Centralny w dniu wypłaty wynagrodzenia.

(7) Prowizje oraz ewentualne premie b?d? wypłacane po upływie okresu oczekiwania, w kolejnym okresie wypłaty.

 

(8) Minimalna kwota prowizji do wypłaty wynosi 5 EUR (prowizje w kwocie mniejszej ni? 5 EUR nie b?d? wypłacane)

 

(9) W celu wypłaty prowizji konieczne jest podanie numeru identyfikacji podatkowej przez afilianta.

4. Prawo do korzystania z materiałów

(1) Otrzymujesz niewył?czne, nieprzekazywalne prawo dost?pu do naszego serwisu za pośrednictwem Odnośników, przy czym prawo to mo?e zostać w ka?dej chwili cofni?te. Ponadto – wył?cznie w zwi?zku ze wspomnianymi Odnośnikami– otrzymujesz niewył?czne, nieprzekazywalne prawo korzystania z logo Douglas oraz innych materiałów udost?pnianych przez Douglas na potrzeby wykonywania umowy, przy czym prawo to mo?e zostać w ka?dej chwili cofni?te (wypowiedziane). Prawo to ma zastosowanie wył?cznie w celu ustanawiania ł?cz mi?dzy Twoim a naszym serwisem, umo?liwiaj?cych Twoim u?ytkownikom zakup produktów Douglas w naszym serwisie. Licencjonowanych materiałów nie mo?esz w ?aden sposób zmieniać ani modyfikować. W przypadku złamania powy?szych warunków spółka Douglas ma prawo rozwi?zać Umow? bez wypowiedzenia, w szczególności w zakresie udzielonej licencji. Wykluczona zostaje mo?liwość dalszych licencji.

 
5. Twoje usługi

(1) Ponosisz pełn? odpowiedzialność za konfiguracj?, funkcjonowanie i utrzymywanie swojego serwisu oraz wszystkich prezentowanych w nim treści. Odpowiedzialność ta odnosi si? w szczególności do technicznego funkcjonowania serwisu oraz systemów niezb?dnych do jego działania.

(2) Ponadto zobowi?zujesz si? do bezwzgl?dnego przestrzegania obowi?zuj?cego prawa – równie? przy prowadzeniu pozostałej działalności handlowej. W szczególności zobowi?zujesz si? nie prowadzić działalności reklamowej łami?cej prawa własności innych podmiotów, w tym prawa autorskie oraz inne prawa własności przemysłowej, takie jak prawa do znaków towarowych, łami?cej postanowienia ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji lub maj?cej charakter szykanuj?cy.

(3) Masz obowi?zek zwolnić Douglas z wszelkich roszcze? stron trzecich oraz wszelkich kosztów ponoszonych przez Douglas z zwi?zku z obron? przed roszczeniami stron trzecich zwi?zanymi z konfiguracj?, funkcjonowaniem, utrzymywaniem oraz treści? Twojego serwisu, za które ponosisz odpowiedzialność, chyba ?e przyczyn? roszcze? oka?? si? materiały reklamowe lub informacje o produktach udost?pnione przez Douglas. Ponadto masz obowi?zek wspierać spółk? Douglas w obronie przed wspomnianymi roszczeniami przez wydawanie oświadcze? – w szczególności oświadcze? pisemnych – oraz udost?pnianie informacji. Zobowi?zujesz si? nie podejmować działa?, które mogłyby niekorzystnie wpływać na funkcjonalność oprogramowania lub systemu (takich jak np. wysyłanie tzw. bomb mailowych) i ponosisz pełn? odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez spółk? Douglas wskutek działa? tego typu, za które odpowiadasz.

(4) Zobowi?zujesz si? nie rozpowszechniać materiałów reklamowych odnosz?cych si? do nas w sposób bezpośredni lub pośredni bez uprzedniego przesłania ich do nas i uzyskania naszej pisemnej zgody (pod rygorem niewa?ności). Zgoda taka jest niezb?dna zwłaszcza w sytuacji, gdy planujesz wykorzystać wspomniane materiały lub odniesienia do spółki Douglas w celu reklamy swojego serwisu w serwisie nale??cym do strony trzeciej lub w innych mediach. Ka?dorazowo w takim przypadku musisz si? upewnić, ?e wskutek wykorzystania materiałów reklamowych lub nazwy Douglas Twój serwis lub reklama nie s? postrzegane jako serwis Douglas lub reklama przygotowana przez Douglas.
Zobowi?zujesz si? nie wykorzystywać w Twoim serwisie naszych materiałów, na korzystanie z których nie wyraziliśmy uprzedniej zgody lub których nie udost?pniliśmy w tym celu za pośrednictwem naszego serwisu.

(5) Zabrania si? wykorzystywania i promowania serwisu Douglas w przestrzeniach reklamowych wyszukiwarek internetowych, linkach sponsorowanych, płatnych reklamach, reklamach kontekstowych z u?yciem słów kluczowych (np. Google Adwords) dostarczanych m. in. przez Google, Yahoo, Bing, MIVA itp. Google, Yahoo, Bing, MIVA etc.).

 


Przy promowaniu Twojego serwisu musisz przestrzegać nast?puj?cych zasad:

  Teksty reklamowe ani tytuł reklamy nie mog? zawierać słów „www.Douglas.pl”, „Douglas.pl”, „Douglas”, „Douglas perfumeria”, „Douglas-perfumeria”, „Perfumeria Douglas”, „Perfumeria-Douglas” ani ?adnego z tych słów celowo napisanych w bł?dny sposób.
 Adresem URL widniej?cym w reklamie mo?e być wył?cznie adres URL podany przy rejestracji. Post?powanie w przypadku zmiany domeny: patrz pkt. 2 (1)
  Niedozwolone jest bezpośrednie przekierowywanie do serwisu Douglas.
  Niedozwolone jest stosowanie słowa „Douglas”, słów lub kombinacji słów „promocja”, „rabat”,  „kod rabatowy”, „kod promocyjny”, „perfumeria”, „sklep” i „pl” (np. „Douglas”, „perfumeria Douglas”, „Douglas.pl” itp.) ani ?adnego z tych słów celowo napisanych w bł?dny sposób. “Douglas”, “Douglas perfumery”, “Douglas.pl” etc.).
We wszystkich swoich reklamach musisz stosować słowa kluczowe „Douglas”, „dostawa Douglas”, „Douglas” jako słowa wykluczaj?ce z dopasowaniem zbli?onym (tzw. „negative broad keywords”). Dotyczy to równie? kombinacji wymienionych słów.
  Niedozwolone jest dodawanie produktów Douglas do centrum sprzedawców Google Merchant Center

(6) Nie mo?esz składać ani przyjmować ofert w naszym imieniu lub w celu reprezentowania naszej spółki. Nie bierzesz udziału w przetwarzaniu umów sprzeda?y zawieranych mi?dzy nami a klientami ko?cowymi ani nie działasz w charakterze przedstawiciela handlowego ani agenta spółki Douglas (umowa zawierana pomi?dzy Douglas a Tob? nie jest umow? agencyjn?). Musisz upewnić si?, ?e wygl?d Twojego serwisu nie sugeruje, i? pełnisz tak? rol?. Nie mo?esz te? udost?pniać stronom trzecim ?adnych informacji, które mogłyby to sugerować.

(7) Swój serwis prowadzisz niezale?nie, bior?c odpowiedzialność za jego zawartość oraz przestrzegaj?c wszystkich właściwych przepisów prawa, a w szczególności przepisów i obowi?zków dotycz?cych ochrony informacji. Zobowi?zujesz si? te? na pierwsze ??danie zwolnić Douglas z wszelkich roszcze? wynikłych wskutek naruszenia przez Ciebie wspomnianych przepisów.

 


 
6. Okres obowi?zywania Umowy

(1) Umowa pomi?dzy Douglas oraz Tob? staje si? skuteczna po dokonaniu przez Ciebie rejestracji elektronicznej i zatwierdzeniu rejestracji przez spółk? Douglas, przy czym Umowa ta zostaje zawarta na czas nieokreślony. Jednocześnie otrzymujesz dost?p do programu partnerskiego Douglas. Zawieraj?c umow? akceptujesz w szczególności wysokość prowizji aktualn? w dniu zawarcia umowy a wynikaj?c? z opisu programu zawartego na stronie pvn.Douglas.pl.

 

(2) Douglas ma prawo w dowolnym momencie i bez uzasadnienia wykluczyć Ci? z uczestnictwa w programie partnerskim (nast?pi wypowiedzenie umowy w trybie natychmiastowym).

(3) Ka?de naruszenie warunków uczestnictwa z Twojej strony mo?e skutkować natychmiastowym wykluczeniem z programu partnerskiego Douglas bez uprzedniego powiadomienia (nast?pi wypowiedzenie umowy w trybie natychmiastowym). Wyra?nie zastrzega si? mo?liwość podejmowania innych czynności prawnych, w szczególności dochodzenia roszcze? odszkodowawczych.

(4) Po zako?czeniu współpracy partner jest zobowi?zany do niezwłocznego usuni?cia wszystkich materiałów reklamowych i Odnośników ze swoich serwisów oraz pisemnego powiadomienia spółki Douglas o ich usuni?ciu w stosownym terminie.

(5) Partnerowi nie przysługuj? roszczenia do ?adnych prowizji za transakcje zawarte po rozwi?zaniu stosunku umownego mi?dzy spółk? Douglas a partnerem.

(6) Wył?cza si? wszelkie roszczenia o premie po zako?czeniu okresu trwania Umowy.

(7) Rozwi?zanie Umowy zgodnie z przedstawionymi warunkami wymaga formy pisemnej. W ka?dej chwili mo?liwe jest wysłanie powiadomienia o dezaktywacji konta, przy czym nie obowi?zuje ?adna szczególna forma takiego powiadomienia, a dezaktywacja nast?puje w ci?gu czterech tygodni od jego wysłania.

 
7. Wprowadzanie zmian do Umowy

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany warunków uczestnictwa w dowolnym momencie. O zmianach b?dziemy informować drog? e-mailow? (wskazuj?c treść oraz dat? wprowadzenia zmian). Zmiany mog? dotyczyć w szczególności wynagrodze? oraz procesu ich wypłaty. W przypadku niezaakceptowania danej zmiany masz mo?liwość rozwi?zania umowy. Dalszy udział w programie partnerskim po wejściu zmian w ?ycie jest równoznaczny z ich akceptacj?. O powy?szej konsekwencji prawnej dodatkowo przypomnimy w wiadomości informuj?cej o zmianie.

 
8. Poufność

(1) Wszelkie otrzymywane informacje, w szczególności informacje gospodarcze i finansowe, informacje o klientach, wykazy sprzedawców oraz informacje o cenach i zakupach, b?d? traktowane jako ściśle poufne. Nie mo?esz ich udost?pniać stronom trzecim ani pośrednio lub bezpośrednio wykorzystywać ich do własnych celów handlowych lub innych celów.

 

(2) Powy?sze nie dotyczy informacji uzyskanych lub publicznie dost?pnych za pośrednictwem ogólnie dost?pnych ?ródeł nienale??cych do Douglas. Niezale?nie od tego masz prawo ujawnić wspomniane informacje na podstawie nakazu s?dowego lub administracyjnego, o ile ujawnienie ich ksi?gowym, adwokatom lub innym stronom zobowi?zanym odbywa si? w sposób poufny lub wynika z prawnego obowi?zku ujawnienia informacji.

(3) Co do zasady zabrania si? wydawania komunikatów prasowych na temat współpracy, chyba ?e przed publikacj? ustalono to ze spółk? Douglas oraz uzyskano jej pisemn? zgod? (pod rygorem niewa?ności). 
9. Odpowiedzialność spółki Douglas

(1) Swój serwis internetowy prowadzimy w miar? mo?liwości technicznych. Nie składamy ?adnych zapewnie? ani gwarancji odnośnie sieci afiliacyjnej, produktów Douglas ani prawidłowego i bezawaryjnego funkcjonowania naszego serwisu.

(2) Spółka Douglas odpowiada za zawinione szkody w przypadku naruszenia istotnych obowi?zków umownych (obowi?zków kluczowych) lub w przypadku braku gwarantowanych parametrów. Ponadto, Douglas jest odpowiedzialny wył?cznie, gdy spowodowana przez nas lub naszego wykonawc? szkoda wynikła z ra??cego niedbalstwa lub została wyrz?dzona w sposób umyślny.

(3) W przypadku naruszenia istotnego obowi?zku umownego wskutek lekkomyślności lub niedbalstwa, spółka Douglas odpowiada najwy?ej za mo?liwe do przewidzenia szkody, jednak do wysokości nieprzekraczaj?cej Twojego średniego dochodu z reklam zgodnie z niniejsz? Umow? (za okres miesi?ca).

(4) Douglas nie jest zobowi?zany do wypłaty jakiegokolwiek świadczenia na Twoj? rzecz oprócz prowizji. W szczególności, Douglas nie zwraca jakichkolwiek kosztów oraz wydatków zwi?zanych z prowadzeniem Twojego serwisu oraz innych kosztów Twojego uczestnictwa w programie partnerskim.

 
11. Inne postanowienia

(1) Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim nale?y j? interpretować. S?dem właściwym do rozpatrywania sporów jest s?d według siedziby Douglas. Zastrzegamy sobie jednak prawo wnoszenia ewentualnego powództwa przeciwko Tobie przed s?d właściwy zgodnie z przepisami powszechnymi.

 


(2) Jeśli poszczególne postanowienia niniejszej Umowy s? lub oka?? si? cz?ściowo lub całkowicie nieskutecznie lub niewykonalne, nie powoduje to niewa?ności pozostałych postanowie? Umowy. Powy?sze dotyczy równie? ewentualnych luk prawnych znajduj?cych si? w Umowie. W miejsce nieskutecznych lub niewykonalnych postanowie? lub luk obowi?zywać b?dzie stosowna regulacja mo?liwie blisko odpowiadaj?ca intencjom Partnerów w chwili zawierania Umowy, o ile pozwala na to obowi?zuj?ce prawo.

(3) O ile niniejsza umowa wymaga zachowania formy pisemnej dla składanych oświadcze?, wówczas oświadczenie takie mo?e być zło?one równie? przez składaj?cego w formie elektronicznej (tj. w wiadomości e-mail lub faksem).

 


Stan na dzie?: 14.06.2017


 

 

 

 

 

 

 

 

WYDANIE: PL

 

 

 

 

{/literal}