{literal}

Dane firmy

Douglas Polska Sp. z o.o.
Dział internetowy
ul. Okopowa 58/72
01-042 Warszawa
Polska

Członkowie Zarz?du: Michał Gajkowski, Agnieszka Mosurek-Zava, Jules Abbenhuis Spółka zarejestrowana w rejestrze handlowym prowadzonym przez S?d Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru S?dowego pod numerem KRS:0000051020, NIP: PL8971660890, Kapitał zakładowy:28.362.000,00zł

Kontakt email:

info@douglas.pl

Kontakt telefoniczny:

801 - 702 009 (opłata za poł?czenie jest zgodna ze stawk? operatora)

Fax:

 

22 330 98 76

{/literal}